CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2019. ÉVI VÁLTOZÁSAI

2019. január 1-től az a magánszemély is jogosult az őt megillető családi kedvezményt megosztani a vele közös háztartásban élő, jogosultnak nem minősülő házastársával, élettársával, aki az egyedülállók családi pótlékában részesül.

A családi pótlék összegének megállapításakor egyedülállónak kell tekinteni azt a szülőt vagy gyámot, aki saját maga, illetve akinek a házastársa, élettársa:
- köznevelési intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző hallgatója és jövedelme nincs,
- vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül,
- megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül és egyéb jövedelme nincs,
- nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül, feltéve, ha nyugdíjának, ellátásának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és egyéb jövedelme nincs,
- időskorúak járadékában, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül, és egyéb jövedelme nincs, illetve az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították,
- a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és jövedelme nincs.

NŐ A KÉTGYERMEKES CSALÁDOK CSALÁDI KEDVEZMÉNYÉNEK ÖSSZEGE. A két eltartott után érvényesíthető összeg kedvezményezett eltartottanként havonta 116 670 forintról 133 330 forintra emelkedik, ez gyermekenként havi 20 000 forint adómegtakarítást jelent. Forrás: NAV